Walks with Marley’s algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden uitlaatservice Walks with Marley’s

Versie: juni 2023

Artikel 1: Definities

Hieronder vind je een lijst met begrippen die wij als Walks with Marley’s soms, en in ieder geval in deze algemene voorwaarden, gebruiken. Om misverstanden over de betekenis van deze begrippen te voorkomen, leggen wij deze begrippen graag aan jou uit. Deze begrippen blijven altijd hetzelfde betekenen, tenzij wij hierover van tevoren (schriftelijk) andere afspraken maken.

 1. Algemene voorwaarden. Een document waarin de voorwaarden die Walks with Marley’s hanteert staan beschreven. Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten die Walks with Marley’s met jou als hondeigenaar maakt. Deze voorwaarden hebben betrekking tot alle producten en diensten die Walks with Marley’s levert. De voorwaarden die in dit document staan zijn bindend en altijd geldig. Van deze algemene voorwaarden afwijken is alleen mogelijk wanneer wij hier van tevoren afspraken over hebben gemaakt en deze ook schriftelijk zijn bevestigd door Walks with Marley’s. Bij deelname aan de diensten en of producten die Walks with Marley’s aanbiedt verklaart de hondeigenaar akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden.
 2. Walks with Marley’s. Aanbieder van hondenuitlaatservice en (sport)-lessen genaamd WOOFCAMP, en mogelijk diensten die hieruit voortvloeien zoals workshops, hondendagopvang en trainingslessen. Walks with Marley’s is een éénmansbedrijf wat betekend dat onder de naam Walks with Marley’s de (rechts) persoon wordt bedoeld en de door deze mogelijk aangestelde bevoegde vertegenwoordigers. Walks with Marley’s is gevestigd in Ijmuiden en geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 87055953
 3. Hondeigenaar. Het hondenbaasje, de natuurlijke persoon in combinatie met zijn of haar hond (of meerdere honden), die met Walks with Marley’s een overeenkomst sluit
 4. Hond. De hond of honden van de hondeigenaar waar Walks with Marley’s een overeenkomst mee sluit.
 5. Overeenkomst. De overeenkomst (ook wel samenwerking genoemd) tussen Walks with Marley’s en de hondeigenaar die ontstaat uit een (online) registratie van een hondeigenaar voor één van de diensten die Walks with Marley’s aanbiedt. Momenteel zijn dat de volgende structurele diensten;
  1. Hondenuitlaatservice
  1. WOOFCAMP-sportlessen
  1. Alle verwante activiteiten aan deze diensten, zoals workshops en honden-traningsactiviteiten waarbij Walks with Marley’s zich verplicht één of meer diensten aan te bieden tegen betaling door de hondeigenaar of een (bedrijfs)-instelling.
 6. Kosten. Alle door de hondeigenaar aan Walks with Marley’s verschuldigde (geld)-bedragen die in verband zijn te brengen met de inschrijving van de hondeigenaar voor de diensten die Walks with Marley’s aanbiedt.

Artikel 2. De overeenkomst.

 1. Een overeenkomst tussen Walks with Marley’s en een hondeigenaar ontstaat doordat beide partijen hier een overeenstemming over bereiken, zowel Walks with Marley’s en als de hondeigenaar geven hier (mondeling of schriftelijk) hun akkoord voor.
 2. De overeenkomst start met een (online) inschrijving van de hondeigenaar voor één van de diensten die Walks with Marley’s aanbiedt. Deze (online) inschrijving geeft de hondeigenaar nog geen recht tot afname van de diensten, hierover bereiken de hondeigenaar en Walks with Marley’s een gezamenlijk akkoord.
 3. Middels de (online) inschrijving gaat de hondeigenaar akkoord met de algemene voorwaarden van Walks with Marley’s.
 4. Walks with Marley’s mag ten alle tijden de (online) inschrijving van de hondeigenaar weigeren, en hoeft hier niet altijd een reden voor te benoemen.
 5. Voor Walks with Marley’s ontstaan er verplichtingen uit de overeenkomst, nadat door de hondeigenaar, aan al zijn verplichtingen (waaronder de betaling) is voldaan.
 6. Een eventuele wijziging van de overeenkomst kan alleen wanneer Walks with Marley’s hier voorafgaand (schriftelijk) toestemming voor heeft gegeven. Deze wijziging van de overeenkomst kan voor de hondeigenaar eventueel kosten met zich meebrengen. Walks with Marley’s communiceert dit van tevoren aan de hondeigenaar zodat deze niet voor verassingen komt te staan.

Artikel 3. De kosten.

 1. De levering door Walks with Marley’s van een dienst vindt plaats voor het tarief wat op het moment van het sluiten van de overeenkomst geld. De meest actuele tarieven staan op de website van Walks with Marley’s.
 2. Walks with Marley’s kan en mag deze tarieven wijzigen. Walks with Marley’s brengt daar de hond eigenaren tijdig, maar minimaal een maand voor de ingang van de nieuwe tarieven, van op de hoogte (schriftelijk).
 3. Walks with Marley’s factureert de diensten vooraf aan de hond eigenaren.
 4. De hondeigenaar ontvangt tussen de 1e en de 15e van de voorafgaande maand een factuur waarop de verschuldigde kosten van de komende maand staan vermeld. Dit betekent bijvoorbeeld dat de hondeigenaar tussen de 1e en de 15e van de maand juni het factuur zal ontvangen voor de maand juli.
 5. De hond eigenaar draagt er zorg voor dat dit factuur voor de ingang van de gefactureerde maand is voldaan. Dit betekent dat de betaling uiterlijk de laatste dag van de voorafgaande maand wordt verricht.
 6. Eventueel uitstel van betaling wordt alleen verleend op het moment dat Walks with Marley’s hier vooraf (schriftelijk of mondeling) toestemming voor heeft gegeven.
 7. Mocht het zo zijn dat de betaling voor de geleverde diensten door de hondeigenaar uitblijft, zal Walks with Marley’s moeten overgaan tot het incasseren van het openstaand bedrag. Het kan noodzakelijk zijn dat Walks with Marley’s hier een derde, ingeschakelde partij voor moet vragen. Zoals in de wet staat beschreven, komen de gemaakte kosten ter incassering van het openstaande bedrag voor rekening van de hondeigenaar.
 8. Walks with Marley’s heeft het recht om haar verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst met de hondeigenaar op te schorten totdat aan de betaalverplichting is voldaan.
 9. De hondeigenaar ontvangt het factuur tijdig maar uiterlijk de 15e van iedere maand per e-mail. Daarnaast ontvang hij of zij een (elektronisch) betaalverzoek middels een (whatsapp) bericht.

Artikel 5. Opzegging en annulering.

 1. Opzegging van de diensten die Walks with Marley’s levert door de hondeigenaar vind minimaal 14 dagen voor de ingang van de opzegging plaats.
 2. Eventuele uitzonderingen op bovengenoemde voorwaarde (5.1) vind alleen plaats wanneer beide partijen (Walks with Marley’s en de hondeigenaar) hier een overeenstemming over bereiken.
 3. Eventueel teveel betaalde gelden van diensten die door de opzegging komen te vervallen, worden terugbetaald door Walks with Marley’s. De hondeigenaar kan deze terug betaling binnen 31 dagen verwachten.
 4. De restitutie die in artikel 5.3 wordt besproken, geld alleen voor wandelingen die gepland zijn en in de toekomst zullen plaatsvinden. Wandelingen die in het verleden liggen en niet hebben plaatsgevonden (uit initiatief van de hondeigenaar) worden niet vergoed.
 5. Wanneer er acute situaties spelen, zoals bijvoorbeeld het in geding komen van de veiligheid van de hond zelf, de mede honden of voor Walks with Marley’s zelf, behoud Walks with Marley’s zich het recht om de overeenkomst ten alle tijden op te zeggen. De reeds betaalde gelden worden dan binnen 31 dagen terugbetaald aan de hondeigenaar.
 6. Annulering van een gemaakte afspraak voor de levering van een dienst (bijvoorbeeld een wandeling) door de hondeigenaar dienen minimaal 24 uur voor aanvang van de dienst te zijn ontvangen. Wanneer de hondeigenaar de dienst niet tijdig annuleert, zal het volledige bedrag voor de dienst in rekening worden gebracht.
 7. Het reeds betaalde tarief voor de tijdig geannuleerde diensten wordt in mindering gebracht op de eerstvolgende factuur.
 8. Soms is er sprake van overmacht en moet Walks with Marley’s zelf haar diensten annuleren. Walks with Marley’s behoud zich het recht om dit te doen. Dit communiceert zij direct met de hond eigenaren. Onder overmacht kan bijvoorbeeld ziekte of extreem weer worden volstaan. De eventuele gelden reeds betaald door de hond-eigenaren voor deze geannuleerde diensten worden verrekend met de eerstvolgende factuur.
 9. Bij bepaalde weersinvloeden, zoals bijvoorbeeld hitte, heeft Walks with Marley’s het recht om de diensten aan te passen. Dit in verband met de veiligheid van de honden. Aanpassing kan zowel in tijd als in plaats geschieden en bij extremen annulering van de diensten.  
 10. Walks with Marley’s ontvangt graag informatie over de (eventuele) vakanties van de hondeigenaren. De hondeigenaren geven deze vakanties minimaal 14 dagen voor ingang aan Walks with Marley’s door.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. De deelname van de hond (en hondeigenaar) aan een dienst die Walks with Marley’s aanbied, geschiedt altijd op eigen risico.
 2. De hondeigenaar blijft ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor de gedragingen van de hond, ook wanneer deze los loopt tijdens de wandelingen van Walks with Marley’s.  
 3. De hondeigenaar dient een WA-verzekering te hebben waarin de hond is opgenomen, ter afdekking van schade aan derden of andere zaken die door toedoen van zijn of haar hond zijn ontstaan. Als zich een situatie voordoet waarin niet duidelijk te achterhalen welke hond de aanstichter is, zullen de kosten worden verdeeld over alle betrokken hond eigenaren.
 4. Walks with Marley’s is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van de hondeigenaar en de hond.
 5. Walks with Marley’s is niet verantwoordelijk voor enige verwonding, ziektes, infecties of kreupelheid van de hond. Bij een verwonding zal contact worden gezocht met de eigenaar en, indien nodig, een dierenarts worden ingeschakeld op kosten van de eigenaar.
 6. Walks with Marley’s is niet aansprakelijk voor het mogelijke verlies van een hond. Uiteraard doet Walks with Marley’s er alles aan om dit te voorkomen, zo worden de honden bijvoorbeeld voorzien van GPS trackers die hun locatie live volgen. Bij verlies van de hond zal er meteen contact worden gezocht met de eigenaar om een plan van aanpak te bespreken.
 7. Walks with Marley’s is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade, die de hondeigenaar en of hun hond oplopen tijdens, of ten gevolge van een dienst.
 8. Walks with Marley’s is niet aansprakelijk voor blessures en of andere schade, die de hondeigenaar of zijn of haar hond oplopen tijdens een dienst die is veroorzaakt door een andere hondeigenaar en of zijn of haar hond.
 9. Walks with Marley’s behoudt zich het recht voor om naar haar eigen beoordeling ongeschikte hond eigenaren of honden uit te sluiten van deelname aan een dienst.
 10. Walks with Marley’s is niet aansprakelijk voor schade aan en of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens of in verband met een dienst.
 11. De hondeigenaar doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van zijn of haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die in verband met deelname aan een dienst is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

Artikel 6. Aanvullende voorwaarden met betrekking tot de uitlaatservice

6a. Rechten & plichten hondeigenaar

 1. De hond dient te zijn ingeënt tegen Hondenziekte, Weil, Parvo en Kennelhoest. Deze vaccinaties dienen tijdig te worden herhaald. Er kan een kopie paspoort met daarop goed zichtbaar inentingsbewijs worden gevraagd. Een titer bewijs voor de bovenstaande ziekten voldoet ook.
 2. De hondeigenaar checked zijn of haar hond regelmatig op vlooien, wormen en teken. Wanneer deze worden aangetroffen, behandelt de eigenaar deze op de juiste wijze zodat de kans op besmetting van andere honden minimaal blijft. In het geval van een wormenbesmetting en of een vlooienbesmetting, ligt de hondeigenaar Walks with Marley’s direct in.
 3. Walks with Marley’s adviseert de hondeigenaren de honden voor en direct na de wandelingen niet te laten eten, in verband met het risico op maagtorsie. Het voeren kan het best geschieden minimaal 2 uur voor de wandeling of een uur na thuiskomst.
 4. De hond dient sociaal te zijn met mens en dier. Zo niet, wordt dit vantevoren kenbaar gemaakt op het intake formulier én mondeling besproken tijdens het kennismakingsgesprek.
 5. Daarnaast wordt er tijdens de intake gevraagd naar onder andere allergie-informatie en specifieke gedragingen. Walks with Marley’s vraagt de eigenaren om dit ook tijdens de intake bespreekbaar te maken.
 6. Walks with Marley’s verzoekt de hondeigenaren de intakeformulieren naar waarheid in te vullen en het gedrag van de hond zo specifiek als mogelijk te beschrijven.
 7. Bij ziekte of loopsheid kan de hond geen gebruik maken van de diensten. De hondeigenaar draagt er zorg voor dat dit tijdig wordt gemeld bij Walks with Marley’s.
 8. Eventuele besmettelijke ziektes dienen zo spoedig als mogelijk door de hondeigenaren gemeld te worden bij Walks with Marley’s. Zij onderneemt hier, indien noodzakelijk, direct actie op.
 9. De hondeigenaar accepteert dat de hond bij thuiskomst mogelijk vies en of nat kan zijn. Walks with Marley’s zal ervoor zorgen dat wanneer dit het geval is, het ergste vuil verwijderd is door de hond af te drogen. In sommige gevallen is echter een bad noodzakelijk 😉
 10. De hondeigenaar zorgt ervoor dat de hond op de afgesproken tijd op de afgesproken plaats aanwezig is. Als de hond niet aanwezig is, kan Walks with Marley’s de hond niet meenemen, maar wordt de wandeling wel in rekening gebracht.
 11. Walks with Marley’s ontvangt van de hondeigenaar, wanneer deze niet aanwezig is ten tijde van het ophalen van de hond, een huissleutel. Indien gewenst wordt hier een sleutelovereenkomst voor opgesteld tussen Walks with Marley’s en de hondeigenaar.

6b. Rechten en plichten Walks with Marley’s

 1. Walks with Marley’s loopt met uw hond op de afgesproken tijd(en). Natuurlijk kan het zo zijn dat Walks with Marley’s ondanks dat zij altijd haar best doet om optijd te zijn, vertraging op doet gedurende de dag. Wanneer dit zich voordoet zal zij dit communiceren met de hondeigenaren.
 2. De wandelingen van Walks with Marley’s duren ministens een uur. Wanneer er sprake is van bepaalde (extreme) weersomstandigheden, kan het zo zijn dat Walks with Marley’s het noodzakelijk acht om de wandelingen in te korten. Hierover ontvangen de hondeigenaren bericht.
 3. Walks with Marley’s heeft het recht de hond(en) los te laten lopen, tenzij anders is afgesproken.
 4. Walks with Marley’s handelt naar eigen inzicht bij enige calimiteiten en gaat zo nodig met de hond van de hondeigenaar naar de dierenarts. Dit wordt altijd besproken met de eigenaren.
 5. Walks with Marley’s is niet aansprakelijk voor enige schade aan uw huis of interieur als gevolg van een natte of vieze hond.
 6. Indien Walks with Marley’s het noodzakelijk acht voor de veiligheid van de hond(en), haarzelf of de omgeving, kan zij ervoor kiezen de hond van de hondeigenaar uitsluitend mee te nemen op de wandelingen wanneer hij of zij een muilkorf draagt. Dit wordt altijd besproken met de hondeigenaren.

Artikel 8. Website, disclaimer en privacy

 1. Walks with Marley’s respecteert de privacy van de hondeigenaar en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en of verkregen vertrouwelijk wordt behandeld.
 2. Walks with Marley’s gebruikt deze gegevens enkel om de overeenkomst met de hondeigenaar zo snel en zo goed mogelijk uit te voeren.
 3. Walks with Marley’s zal de gegevens nooit delen met derden. Een uitzondering hierop is wanneer deze derden betrokken zijn bij het uitvoeren van de overeenkomst. Hierover wordt de hondeigenaar van te voren op de hoogte gesteld.
 4. Mogelijke werknemers en door Walks with Marley’s ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijke gegevens en vertrouwelijkheid te respecteren.
 5. De verstrekte informatie op de website www.withmarleys.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen vertragingen, gebreken en of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.
 6. Hoewel Walks with Marley’s de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van de website, kan Walks with Marley’s niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en of accuraat is. De hondeigenaar doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige direct of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de gegevens door Walks with Marley’s, tenzij er aan de zijde van Walks with Marley’s sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
 7. De websites van derde partijen waarnaar op de website van www.withmarleys.nl hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Walks with Marley’s gecontroleerd, gemaakt en of onderhouden. Walks with Marley’s aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.
 8. De website www.withmarleys.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Walks with Marley’s.

Artikel 9. Klachten.

 1. De hondeigenaar dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van Walks with Marley’s zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij Walks with Marley’s te melden, en uiterlijk binnen 14 dagen nadat de hondeigenaar het gebrek of de schade heeft geconstateerd. De klacht wordt schriftelijk ingediend bij Walks with Marleys. Dit kan zowel per e-mail (info@withmarleys.nl) als via de post (Radarstraat 108G, 1973ZD Ijmuiden) onder vermelding van de locatie en de omschrijving van de klacht.
 2. De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien te zijn van eventuele bewijsmiddelen.
 3. Walks with Marleys behandelt de klacht zo spoedig mogelijk, maar zeker binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht.
 4. Indien de verwerking van de klacht een langere tijd nodig zal hebben, stelt Walks with Marley’s de afzender hiervan op de hoogte.
 5. Als de klacht niet in onderling overleg opgelost kan worden, ontstaat er een geschil overeenkomstig met artikel 10.4 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 10 Wijzigingen en geschillen

 1. Walks with Marley’s behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden gedurende de looptijd van de overeenkomst van deelname te wijzigen. De meest actuele versie is altijd de geldende versie en deze is beschikbaar op de website van Walks with Marley’s.
 2. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door Walks with Marley’s.
 3. In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist Walks with Marley’s.
 4. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht naar het Nederlandse recht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
 5. De Nederlandse tekst van de overeenkomst van deelname, deze Algemene Voorwaarden of enige nadere overeenkomst naar aanleiding daarvan tussen partijen gesloten, is beslissend.
 6. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden (i) strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, (ii) onredelijk bezwarend wordt geacht of (iii) op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het Walks with Marley’s toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.
Scroll naar boven