WOOFCAMP algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden WOOFCAMP bij Walks with Marley’s

Versie: juni 2023

Artikel 1: Definities

Hieronder vind je een lijst met begrippen die wij als Walks with Marley’s soms, en in ieder geval in deze algemene voorwaarden, gebruiken. Om misverstanden over de betekenis van deze begrippen te voorkomen, leggen wij deze begrippen graag aan jou uit. Deze begrippen blijven altijd hetzelfde betekenen, tenzij wij hierover van tevoren (schriftelijk) andere afspraken maken.

 1. Algemene voorwaarden. Een document waarin de voorwaarden die Walks with Marley’s hanteert staan beschreven. Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten die Walks with Marley’s met jou als hondeigenaar maakt. Deze voorwaarden hebben betrekking tot alle producten en diensten die Walks with Marley’s levert. De voorwaarden die in dit document staan zijn bindend en altijd geldig. Van deze algemene voorwaarden afwijken is alleen mogelijk wanneer wij hier van tevoren afspraken over hebben gemaakt en deze ook schriftelijk zijn bevestigd door Walks with Marley’s. Bij deelname aan de diensten en of producten die Walks with Marley’s aanbiedt verklaart de hondeigenaar akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden.
 2. Walks with Marley’s. Aanbieder van hondenuitlaatservice en (sport)-lessen genaamd WOOFCAMP, en mogelijk diensten die hieruit voortvloeien zoals workshops, hondendagopvang en trainingslessen. Walks with Marley’s is een éénmansbedrijf wat betekend dat onder de naam Walks with Marley’s de (rechts) persoon wordt bedoeld en de door deze mogelijk aangestelde bevoegde vertegenwoordigers. Walks with Marley’s is gevestigd in Ijmuiden en geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 87055953
 3. Hondeigenaar. Het hondenbaasje, de natuurlijke persoon in combinatie met zijn of haar hond (of meerdere honden), die met Walks with Marley’s een overeenkomst sluit
 4. Hond. De hond of honden van de hondeigenaar waar Walks with Marley’s een overeenkomst mee sluit.
 5. Overeenkomst. De overeenkomst (ook wel samenwerking genoemd) tussen Walks with Marley’s en de hondeigenaar die ontstaat uit een (online) registratie van een hondeigenaar voor één van de diensten die Walks with Marley’s aanbiedt. Momenteel zijn dat de volgende structurele diensten;
  1. Hondenuitlaatservice
  1. WOOFCAMP-sportlessen
  1. Alle verwante activiteiten aan deze diensten, zoals workshops en honden-traningsactiviteiten waarbij Walks with Marley’s zich verplicht één of meer diensten aan te bieden tegen betaling door de hondeigenaar of een (bedrijfs)-instelling.
 6. Kosten. Alle door de hondeigenaar aan Walks with Marley’s verschuldigde (geld)-bedragen die in verband zijn te brengen met de inschrijving van de hondeigenaar voor de diensten die Walks with Marley’s aanbiedt.

Artikel 2. De overeenkomst.

 1. Een overeenkomst tussen Walks with Marley’s en een hondeigenaar ontstaat doordat beide partijen hier een overeenstemming over bereiken, zowel Walks with Marley’s en als de hondeigenaar geven hier (mondeling of schriftelijk) hun akkoord voor.
 2. De overeenkomst start met een (online) inschrijving van de hondeigenaar voor één van de diensten die Walks with Marley’s aanbiedt. Deze (online) inschrijving geeft de hondeigenaar nog geen recht tot afname van de diensten, hierover bereiken de hondeigenaar en Walks with Marley’s een gezamenlijk akkoord.
 3.  Middels de (online) inschrijving gaat de hondeigenaar akkoord met de algemene voorwaarden van Walks with Marley’s.
 4. Walks with Marley’s mag ten alle tijden de (online) inschrijving van de hondeigenaar weigeren, en hoeft hier niet altijd een reden voor te benoemen.
 5. Voor Walks with Marley’s ontstaan er verplichtingen uit de overenkomst, nadat door de hondeigenaar, aan al zijn verplichtingen (waaronder de betaling) is voldaan.
 6. Een eventuele wijziging van de overeenkomst kan alleen wanneer Walks with Marley’s hier voorafgaand (schriftelijk) toestemming voor heeft gegeven. Deze wijziging van de overeenkomst kan voor de hondeigenaar eventueel kosten met zich meebrengen. Walks with Marley’s communiceert dit van tevoren aan de hondeigenaar zodat deze niet voor verassingen komt te staan.
 7. Voor de WOOFCAMP sportlessen wordt de overeenkomst voor één blok (5 lessen) aangegaan. De data van deze lessen worden vooraf helder gecommuniceerd en de hondeigenaar is zelf verantwoordelijk voor het daadwerkelijk volgen van de lessen. Restitutie van de eventueel niet gevolgde lessen is niet mogelijk.

Artikel 3. De kosten

 1. De levering door Walks with Marley’s van een dienst vindt plaats voor het tarief wat op het moment van het sluiten van de overeenkomst geld. De meest actuele tarieven staan op de website van Walks with Marley’s.
 2. Walks with Marley’s kan en mag deze tarieven wijzigen. Walks with Marley’s brengt daar de hond eigenaren tijdig, maar minimaal een maand voor de ingang van de nieuwe tarieven, van op de hoogte (schriftelijk).
 3. Walks with Marley’s factureert de WOOFCAMP lessen vooraf aan de hond eigenaren.
 4. De facturatie van de WOOFCAMP lessen vind plaats per blok. Dat wilt zeggen dat er telkens 5 (aaneengesloten) lessen zullen worden gefactureerd.  
 5. De hondeigenaar ontvangt uiterlijk 14 dagen voor start van de lessenreeks (blok) het factuur voor deze lessen.
 6. De hond eigenaar draagt er zorg voor dat dit factuur voor de ingang van het gefactureerde lessenblok is voldaan.
 7. Eventueel uitstel van betaling wordt alleen verleend op het moment dat Walks with Marley’s hier vooraf (schriftelijk of mondeling) toestemming voor heeft gegeven.
 8. Mocht het zo zijn dat de betaling voor de geleverde diensten door de hondeigenaar uitblijft, zal Walks with Marley’s moeten overgaan tot het incasseren van het openstaand bedrag. Het kan noodzakelijk zijn dat Walks with Marley’s hier een derde, ingeschakelde partij voor moet vragen. Zoals in de wet staat beschreven, komen de gemaakte kosten ter incassering van het openstaande bedrag voor rekening van de hondeigenaar.
 9. Walks with Marley’s heeft het recht om haar verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst met de hondeigenaar op te schorten totdat aan de betaalverplichting is voldaan.
 10. De hondeigenaar ontvangt het factuur per e-mail. Walks with Marley’s draagt er zorg voor dat de hondeigenaar dit factuur tijdig, maar minimaal 14 dagen voor de start van het blok ontvangt. Daarnaast ontvang hij of zij een (elektronisch) betaalverzoek middels een (whatsapp) bericht.

Artikel 5. Opzegging en annulering.

 1. De hondeigenaar heeft ten alle tijden het recht om de overeenkomst op te zeggen.
 2. Bij annulering door de hondeigenaar van de WOOFCAMP-lessenreeks vindt er geen restitutie plaats.
 3. Wanneer er acute situaties spelen, zoals bijvoorbeeld het in geding komen van de veiligheid van de hond zelf, de mede honden of voor Walks with Marley’s zelf, behoud Walks with Marley’s zich het recht om de overeenkomst ten alle tijden op te zeggen. De reeds betaalde gelden van de lessen die de hondeigenaar hierdoor niet kan afnemen, worden binnen 31 dagen terugbetaald aan de hondeigenaar.
 4. Soms is er sprake van overmacht en moet Walks with Marley’s zelf haar diensten annuleren. Walks with Marley’s behoud zich het recht om dit te doen. Dit communiceert zij direct met de hond eigenaren. Onder overmacht kan bijvoorbeeld ziekte worden volstaan. De eventuele gelden reeds betaald door de hond-eigenaren voor deze door Walks with Marley’s geannuleerde diensten worden verrekend met de eerstvolgende factuur, of in overeenstemming wordt er een vervangende les aangeboden aan de deelnemers.
 5. Bij bepaalde weersinvloeden, zoals bijvoorbeeld hitte, heeft Walks with Marley’s het recht om de diensten aan te passen. Dit in verband met de veiligheid van de honden. Aanpassing kan zowel in tijd als in plaats geschieden en bij extremen annulering van de diensten.   
 6. Walks with Marley’s ontvangt graag informatie over de (eventuele) vakanties van de hondeigenaren. De hondeigenaren geven deze vakanties minimaal 14 dagen voor ingang aan Walks with Marley’s door.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. De deelname van de hond (en hondeigenaar) aan een dienst die Walks with Marley’s aanbiedt, geschiedt altijd op eigen risico.
 2. De hondeigenaar blijft ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor de gedragingen van de hond, ook wanneer deze los loopt tijdens de wandelingen van Walks with Marley’s.  
 3. De hondeigenaar dient een WA-verzekering te hebben waarin de hond is opgenomen, ter afdekking van schade aan derden of andere zaken die door toedoen van zijn of haar hond zijn ontstaan. Als zich een situatie voordoet waarin niet duidelijk te achterhalen welke hond de aanstichter is, zullen de kosten worden verdeeld over alle betrokken hond eigenaren.
 4. Walks with Marley’s is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van de hondeigenaar en de hond.
 5. Walks with Marley’s is niet verantwoordelijk voor enige verwonding, ziektes, infecties of kreupelheid van de hond. Bij een verwonding zal contact worden gezocht met de eigenaar en, indien nodig, een dierenarts worden ingeschakeld op kosten van de eigenaar.
 6. Walks with Marley’s is niet aansprakelijk voor het mogelijke verlies van een hond. Uiteraard doet Walks with Marley’s er alles aan om dit te voorkomen, zo worden de honden bijvoorbeeld voorzien van GPS trackers die hun locatie live volgen. Bij verlies van de hond zal er meteen contact worden gezocht met de eigenaar om een plan van aanpak te bespreken.
 7. Walks with Marley’s is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade, die de hondeigenaar en of hun hond oplopen tijdens, of ten gevolge van een dienst.
 8. Walks with Marley’s is niet aansprakelijk voor blessures en of andere schade, die de hondeigenaar of zijn of haar hond oplopen tijdens een dienst die is veroorzaakt door een andere hondeigenaar en of zijn of haar hond.
 9. Walks with Marley’s behoudt zich het recht voor om naar haar eigen beoordeling ongeschikte hond eigenaren of honden uit te sluiten van deelname aan een dienst.
 10. Walks with Marley’s is niet aansprakelijk voor schade aan en of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens of in verband met een dienst.
 11. De hondeigenaar doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van zijn of haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die in verband met deelname aan een dienst is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

Artikel 7. Aanvullende voorwaarden met betrekking tot de WOOFCAMP-sportlessen.

 1. Alle adviezen en opdrachten tijdens een les zijn vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
 2. Een WOOFCAMP-sportles is intensief en kan blessuregevoelig zijn. De hondeigenaar dient zelf in te schatten of hij/zij en de hond geschikt zijn voor deelname. Indien de hondeigenaar of de hond gezondheidsklachten of blessures heeft, of indien de hondeigenaar een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient de hondeigenaar advies in te winnen bij een (dieren) arts.
 3. WOOFCAMP is een sport en zoals bij iedere sport, kunnen hier blessures bij ontstaan. Natuurlijk doen wij ons allerbest om deze te beperken tot spierpijn. Maar er kan onverhoopt altijd wat mis gaan.
 4. Deelname aan de WOOFCAMP lessen gebeurd altijd uit eigen wil en op eigen risico.
 5. Tijdens de WOOFCAMP lessen worden de mens-hond teams altijd op een gedegen, professionele manier begeleid tijdens het sporten. Een ongelukje zit echter in een klein hoekje. WOOFCAMP en Walks with Marley’s is niet verantwoordelijk voor mogelijke ongevallen of andere negatieve gevolgen die zouden kunnen optreden tijdens of na het trainen.
 6. De intake formulieren voor de WOOFCAMP lessen dienen naar waarheid en eerlijkheid te worden ingevuld, ook wanneer er sprake is van mogelijk probleemgedrag van de hond of blessure van de eigenaar. Alleen op deze manier kan WOOFCAMP en Walks with Marley’s de deelnemers op de juiste manier begeleiden.
 7. Indien Walks with Marley’s het noodzakelijk acht voor de veiligheid van de hond(en), haarzelf of de omgeving, kan zij ervoor kiezen de hond van de hondeigenaar uitsluitend deel te laten nemen wanneer de hond een muilkorf draagt. Dit wordt altijd besproken met de deelnemers.

Artikel 8. Website, disclaimer en privacy

 1. Walks with Marley’s respecteert de privacy van de hondeigenaar en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en of verkregen vertrouwelijk wordt behandeld.
 2. Walks with Marley’s gebruikt deze gegevens enkel om de overeenkomst met de hondeigenaar zo snel en zo goed mogelijk uit te voeren.
 3. Walks with Marley’s zal de gegevens nooit delen met derden. Een uitzondering hierop is wanneer deze derden betrokken zijn bij het uitvoeren van de overeenkomst. Hierover wordt de hondeigenaar van te voren op de hoogte gesteld.
 4. Mogelijke werknemers en door Walks with Marley’s ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijke gegevens en vertrouwelijkheid te respecteren.
 5. De verstrekte informatie op de website www.withmarleys.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen vertragingen, gebreken en of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.
 6. Hoewel Walks with Marley’s de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van de website, kan Walks with Marley’s niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en of accuraat is. De hondeigenaar doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige direct of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de gegevens door Walks with Marley’s, tenzij er aan de zijde van Walks with Marley’s sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
 7. De websites van derde partijen waarnaar op de website van www.withmarleys.nl hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Walks with Marley’s gecontroleerd, gemaakt en of onderhouden. Walks with Marley’s aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.
 8. De website www.withmarleys.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Walks with Marley’s.

Artikel 9. Klachten.

 1. De hondeigenaar dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van Walks with Marley’s zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij Walks with Marley’s te melden, en uiterlijk binnen 14 dagen nadat de hondeigenaar het gebrek of de schade heeft geconstateerd. De klacht wordt schriftelijk ingediend bij Walks with Marleys. Dit kan zowel per e-mail (info@withmarleys.nl) als via de post (Radarstraat 108G, 1973ZD Ijmuiden) onder vermelding van de locatie en de omschrijving van de klacht.
 2. De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien te zijn van eventuele bewijsmiddelen.
 3. Walks with Marleys behandelt de klacht zo spoedig mogelijk, maar zeker binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht.
 4. Indien de verwerking van de klacht een langere tijd nodig zal hebben, stelt Walks with Marley’s de afzender hiervan op de hoogte.
 5. Als de klacht niet in onderling overleg opgelost kan worden, ontstaat er een geschil overeenkomstig met artikel 10.4 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 10 Wijzigingen en geschillen

 1. Walks with Marley’s behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden gedurende de looptijd van de overeenkomst van deelname te wijzigen. De meest actuele versie is altijd de geldende versie en deze is beschikbaar op de website van Walks with Marley’s.
 2. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door Walks with Marley’s.
 3. In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist Walks with Marley’s.
 4. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht naar het Nederlandse recht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
 5. De Nederlandse tekst van de overeenkomst van deelname, deze Algemene Voorwaarden of enige nadere overeenkomst naar aanleiding daarvan tussen partijen gesloten, is beslissend.
 6. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden (i) strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, (ii) onredelijk bezwarend wordt geacht of (iii) op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het Walks with Marley’s toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.
Scroll naar boven